Maksymalizacja zysków z instalacji PV w 2023 roku – część 2

Maksymalizacja zysków z instalacji PV w 2023 roku - o tym jak zwiększać ilość produkowanej energii jednocześnie optymalnie gospodarując kosztami operacyjnymi rozmawiamy w drugiej części naszego wywiadu z Dariuszem Kaźmierczak-Przybylskim

W pierwszej części naszej rozmowy skupiliśmy się na najważniejszych wyzwaniach na rok 2023 oraz na znaczeniu wysokiej jakości danych i na analizie wydajności. Innowacyjne i inteligentne rozwiązania mogą nam pomóc w prawidłowym zarządzaniu budżetem i w zwiększeniu efektywności farm fotowoltaicznych. Proszę powiedzieć, czym jest Solar Spy?

Tak, to platforma, którą rozwijamy od 2019 roku, a która powstała w odpowiedzi na opisane wcześniej potrzeby naszych klientów. Jednak nie od samego początku projektu byliśmy w stanie zaadresować wszystkie opisane wyzwania. Na początku skupiliśmy się na wykorzystaniu naszych kompetencji w obszarze analizy obrazów i umiejętności automatycznego wykrywania przez AI defektów na modułach. Efektem była możliwość zaoferowania rzetelnej analizy stanu i wydajności farmy w faktycznym momencie pomiaru. Nauczyliśmy się wykrywać, lokalizować i charakteryzować powstałe defekty, z dokładnością do pojedynczej komórki, oraz określać ich wpływ na zmniejszenie generacji produkcji. W kontekście okresowej, dogłębnej analizy stanu instalacji jest to niezwykle wartościowa usługa, wykorzystywana na coraz szerszą skalę. Analiza taka pokazuje jednak stan w chwili jej wykonania. Natomiast innym wyzwaniem jest potrzeba stałego pomiaru wydajności farmy i jak najszybsze wykrywanie występujących anomalii, tak aby zminimalizować ich wpływu na generacje energii. Właśnie dlatego zainwestowaliśmy wiele czasu i wysiłku w rozwinięcie funkcjonalności, skupiającej się na ciągłej analizie wydajności farmy, czyli rzetelnym kalkulowaniu wskaźnika Energy Performance Index (EPI).

 

Proszę powiedzieć coś więcej o wskaźniku EPI.

Energy Performance Index opiera się na poprawnym cyklicznym wyliczeniu, ile energii powinna wyprodukować farma fotowoltaiczna przy określonym nasłonecznieniu. Przy tym bierzemy pod uwagę jej całkowitą moc wytwórczą, straty wynikające z topologii i specyfikacji instalacji, oraz ewentualne spadki, wynikające z wcześniej zdiagnozowanych defektów. To kluczowy wskaźnik nadzorowania wydajności instalacji.

 

Czym różni się podejście Solar Spy od innych rozwiązań na rynku?

Zasadnicze znaczenie mają tu wysokiej jakości dane o irradiacji, potocznie nazywanej nasłonecznieniem. Aby mieć pewność, że uzyskujemy najwyższy możliwy współczynnik dokładności, pozyskujemy je w 10 minutowych przedziałach czasowych z wielu modeli pogodowych tj. ECMWF, GFS, ICM. Sięgamy również po dane historyczne z systemu CAMS, oraz w razie dostępności - ze stacji pogodowej znajdującej się na instalacji. Takie podejście ma kluczową przewagę nad pozyskiwaniem informacji jedynie z jednego źródła, bądź - co gorsza – niepozyskiwaniu ich w ogóle. Pamiętajmy, że odczyty stacji mogą być obarczone błędem, stacja może być zabrudzona, czy też z rozmaitych powodów technicznych – mogą wystąpić okresowe przerwy w dostarczaniu danych z instalacji. W razie takiej przerwy, dzięki nieprzerwanej analizie danych o nasłonecznieniu z wielu źródeł i ciągłej analizie danych, dotyczących poziomu generacji energii oraz danych o poziomie efektywności, możemy nawet wstecznie obliczyć poziom nasłonecznienia, w czasie, w którym nastąpiła utrata łączności. Platforma została stworzona, aby sama weryfikowała wiarygodność danych - by gwarantować rzetelność i jakość wykonywanych analiz.

Na tej podstawie, uwzględniając całą techniczną specyfikację instalacji (a więc jej topografię, i elementy składowe - inwertery, moduły, a nawet uwzględnienie strat na połączeniach tych elementów instalacji), liczymy, ile farma powinna produkować energii. Wynik ten zestawiamy z maksymalną wartością, jaką farma powinna produkować bez jakichkolwiek defektów. I to jest jeden z obszarów naszych usług, który nazywamy PERFORMANCE. PERFORMANCE.

 

Solar Spy Performance

Jesteśmy w stanie wykryć i zlokalizować istotne defekty na poziomie pojedynczego sznura instalacji, takie jak wyłączenie sznura, awarie, obniżona wydajność inwertera, czy też wyłączenie części bądź całej instalacji. Nie poprzestajemy jednak tylko na tym poziomie analizy.

Wraz z prowadzonymi w naszych laboratoriach kolejnymi badaniami rozwojowymi, planujemy wdrożyć w najbliższej przyszłości analizę charakterystyki spadków wydajności inwertera. Na jej podstawie będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie z jakiego rodzaju anomalią się mierzymy. Będziemy potrafili zidentyfikować, czy przyczyną spadku generacji jest np. zabrudzenie instalacji (całej, albo jedynie jej części), czy też jest to np. wynik awarii diody bocznikującej.

I tu zaczyna się cała magia. Już na podstawie takiej analizy spadków wydajności możemy odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom strat generują zidentyfikowane na danym sznurze defekty i czy jest zasadnym kosztowo, aby wysyłać dyspozycje do technika, który dokona stosownych napraw, czy też do ekipy serwisowej, aby skosiła roślinność lub umyła daną część instalacji. Jest to ważne, ponieważ wiele osób, które zarządzają instalacjami nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być kurz i zabrudzenia. Wiemy z badań Z USA i UE, że brud na panelach może zmniejszyć produkcję energii o 30% - 40%. Wartości te mogą się różnić w różnych częściach świata, takich jak region MENA, ale wiemy na pewno, że monitorowanie tego i inteligentne planowanie prac konserwacyjnych jest naprawdę kluczowe.

 

Czyli platforma Solar Spy pomoże w podejmowaniu trafnych kosztowo decyzji?

Dokładnie. Naszym celem jest, aby na podstawie danych prądowych powiadomić niemal z czasie rzeczywistym, że na wskazanym sznurze wystąpił defekt bądź inne zdarzenia, powodujące spadki produkcji. Wyzwaniem okazuje się automatyczna, inteligentna diagnoza zaobserwowanych spadków generacji na danym sznurze. Chcemy uniknąć sytuacji otrzymywania fałszywych alarmów, wynikających z zacienień poruszających się nad instalacją chmur. Jest to bardzo trudne zagadnienie, jednak przy umiejętnym wdrożeniu pracujących w tle platformy Solar Spy algorytmów, jesteśmy w stanie wskazać spadki, na które warto zwrócić uwagę niemal natychmiast po ich wystąpieniu.

Dlatego Solar Spy jest wyjątkowy. Rozumiemy, jak ważne jest łączenie danych z wielu źródeł, o których mówią nasi klienci. Posiadanie zunifikowanej platformy, która bezbłędnie integruje i standaryzuje dane ze wszystkich urządzeń lokalnych, w tym systemów SCADA, falowników i zewnętrznych danych pogodowych, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania kompleksowego i dokładnego zrozumienia wydajności portfela fotowoltaicznego. Centralizując wszystkie dane w jednym miejscu, można uzyskać głębszy poziom analizy, którego po prostu nie można osiągnąć w żaden inny sposób. Oznacza to, że otrzymujemy informacje, które wcześniej nie były możliwe, i mamy to dla całego portfolio - na jednej platformie. Prawda jest taka, że wiele urządzeń monitorujących instalacje przeciąża operatorów dużą ilością informacji i fałszywymi alarmami, tak że wartość wyników staje się bardzo niska. Odpowiedzią jest przeniesienie danych na inteligentną platformę, która odfiltrowuje szum i dostarcza tylko te informacje, których naprawdę potrzebujemy, aby działać.

Ponadto wykorzystanie nauki o danych (czyli data science) w wytwarzaniu energii może prowadzić do znacznego obniżenia kosztów. Wile badań wskazuje, że właściwe zastosowanie zaawansowanej analityki może przynieść oszczędności od 5% do 7,5%. Potwierdza to wiele badań dostępnych online, w tym niedawny raport od McKinsey’a. Jest to ważna wartość, którą organizacje działające w tej dziedzinie powinny wziąć pod uwagę, dążąc do poprawy efektywności swoich portfeli. Wdrażając aplikacje do konserwacji predykcyjnej i optymalizując operacje, a także dzięki szczegółowemu monitorowaniu wydajności, organizacje mogą poprawić czas pracy i ostatecznie osiągnąć takie oszczędności. Wartości te nie powinny być niedoceniane i należy je uwzględnić w celu osiągnięcia zrównoważonego i opłacalnego wytwarzania energii.

 

A czy można ze 100% pewnością zidentyfikować defekty? Czy można zlokalizować anomalie z dokładnością do części modułu, na którym występują oraz precyzyjnie sklasyfikować ich rodzaj i wpływ na wielkość produkowanej energii?

Tu odpowiedzią jest funkcjonalność, którą nazwaliśmy MAINTENANCE - to był pierwszy etap rozwoju platformy Solar Spy. Po przeprowadzeniu analizy zebranych przy pomocy drona danych, przedstawiamy - w formie raportu - szczegółowy przegląd aktualnego stanu instalacji oraz analizę poziomu jej aktualnej wydajności.

Solar Spy Maintenance

A jak wygląda taka analiza i dlaczego warto ją wykonać?

Pierwszy krok, to zebranie podczas lotu dronem niezbędnych danych. Wykonując około 3000 zdjęć RGB i termowizyjnych farmy wielkości 1MWp, dostajemy wystarczającą ilość informacji, aby dokonać profesjonalnej analizy faktycznego stanu instalacji. Pozyskane zdjęcia zostają wgrane na naszą platformę i są procesowane przez algorytmy AI, rozpoznające i klasyfikujące defekty znalezione na każdym z wykonanych zdjęć modułów. Efektem takich prac jest dostępny na naszej platformie jasny i przejrzysty raport powykonawczy. Aby można go było uznać za wartość biznesową dla Inwestora, Asset Managera, czy też firmy O&M, zawiera on trzy kluczowe czynniki. Zacznijmy od lokalizacji zidentyfikowanych defektów, pokazanej z dokładnością do pojedynczej komórki na module. Raport wskazuje, gdzie wystąpił zidentyfikowany defekt, jakiego jest on typu - podając czy jest to aktywna dioda bocznikująca, hot spot, pęknięta szyba, PID, a na koniec wskazuje dokładny, wykazany w kWh wpływ znalezionego defektu na obniżenie produktywności modułu, a w efekcie wielkości generacji energii z całej instalacji. A to wszystko, wraz z klasyfikacją defektów wykonujemy zgodnie z najnowszym europejskim standardem IECTS 62446 – 3:2017.

Polecam tu nasze case study, które opowiada jak istotne były spadki u jednego z naszych klientów, spowodowane właśnie przez PID.

 

 

Mówiąc o wartościach biznesowych, czemu warto zainwestować w taki raport?

Celem wykonania analizy jest przystępne przedstawienie wszystkich kluczowych informacji, dotyczących aktualnego stanu instalacji w formie jasnego raportu wraz z rekomendacjami. Na ich podstawie Inwestor, czy też Asset Manager mogą podjąć zasadne kosztowo decyzje - czy usuwać dany defekt, czy nie, a jeżeli tak, to w jakiej kolejności defekty powinny być naprawiane. Algorytmy AI umieją sklasyfikować zdarzenia z kategorii „safety relevant issue”, których natychmiastowe usunięcie jest kluczowe ze względu na bezpieczeństwo instalacji czy techników. Są to między innymi usterki typu pęknięta szyba, czy też mocno rozgrzana dioda bocznikująca, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe, bądź co gorsza ryzyko prażenia technika prądem. Reasumując, inwestycja w wykonanie analizy stanu farmy, popartej rzetelnym raportem jest bez wątpienia warta uwagi. Pierwszym obszarem zwrotu jest rzetelna ocena stanu instalacji oraz ewentualnych zagrożeń, zarówno dla bezpiecznego funkcjonowania, jak i w obszarze wykonywania zadań przez znajdujących się na niej pracowników. Ponadto, wraz z wykazaniem defektów i oszacowaniem ich wpływu na wielkość produkcji farmy, możemy podjąć szybką, trafną, a co więcej zasadną kosztowo decyzję o wykonaniu istotnych napraw, skupiając się na priorytetowym usunięciu usterek odpowiadających za największe spadki wielkości generacji. Korzystając z raportu zyskujemy również na optymalizacji pracy technika, który będąc świadom lokalizacji i rodzaju zdiagnozowanych defektów, jest w stanie zarówno ułożyć optymalną kolejność zadań do wykonania, jak i ma wszelkie potrzebne informacje, aby móc zabrać ze sobą wszystkie niezbędne części zamienne. Na koniec dodam, że raport taki jest wartościowym dokumentem mogącym służyć w wielu niewymienionych jeszcze procesach operacyjnych na styku z innymi podmiotami.

 

Jakie sytuacje ma Pan na myśli?

Przykładowo, taki raport służy naszym klientom jako element protokołu odbioru w momencie przekazania instalacji między firmą EPC, czyli podmiotem odpowiedzialnym za jej budowę, a firmą serwisową O&M, która przejmuje ją w zarządzanie. To potwierdzenia sprawności farmy dla obu stron w momencie jej przekazywania.  

Tu polecam nasze case study o lokalizowaniu usterek przed zakupem farmy fotowoltaicznej.

Raport może być również bardzo istotny z perspektywy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. W razie potrzeby likwidacji szkody np. po zdarzeniu losowym jakim jest pożar, brak wykonanego przez niezależną firmę raportu potwierdzającego poprawność wykonania i podłączenia instalacji, może narazić inwestora na brak wypłaty odszkodowania. Jako ostatni przykład podam tu całkiem odmienny przypadek zastosowania raportu z inspekcji dronowej. Dotyczy on momentu życia farmy, w którym gwarancja na moduły dobiega końca.

Taka analiza zawiera estymację w zakresie obniżenia wydajności modułów, spowodowanej nadmierną ich degradacją. Klient może użyć takiego dokumentu przy składaniu reklamacji u producenta i starać się o wymianę modułów na nowe, bądź uzyskać zadośćuczynienie.

Doskonałym przykładem jest tu nasze case study o ocenie stopnia delaminacji modułów.

 

Bardzo dziękuję. Wróćmy do optymalizacji kosztów operacyjnych utrzymania farmy. Czy w tym obszarze Solar Spy oferuje jakieś rozwiązania?

Tak, tu również myślimy o obecnych, jak i przyszłych potrzebach naszych klientach. Zastanawialiśmy się jakim kolejnym obszarem optymalizacji powinniśmy się zaopiekować. Odpowiedzią okazały się być dwa najbardziej powtarzane przez klientów wyzwania. Są nimi koordynacja wszystkich występujących na farmie zdarzeń oraz łatwość ich powiązania. W efekcie chodzi o podsumowania w formie okresowego raportu, pokazującego wpływ wykonanych działań operacyjnych, ze szczególnym naciskiem na przywrócenie mocy produkcyjnych farmy.

I tu przechodzimy do kolejnych rozwiązań naszej platformy – czyli do Ticketing Systemu, wraz z aplikacją mobilną. Spoglądając na to operacyjnie - gdy O&M Manager decyduje, że wykryty defekt jest znaczący, tworzy z niego „ticket”, który automatycznie trafia na aplikację telefonu technika. Na tym jednak nie koniec. Mając na uwadze kolejne optymalizacje operacyjne, polegające na przyspieszaniu reakcji na zaistniałe zdarzenia oraz minimalizację zaangażowania ludzi, planujemy wprowadzanie podziału zidentyfikowanych zdarzeń na te, które już opisałem, oraz na tak zwane „zdarzenia krytyczne”, które w bardzo znaczący sposób wpływają na obniżenie wydajności farmy. Mam tu na myśli takie zdarzenia jak wyłączenie całej farmy, czy też 15-30% spadku generacji całej instalacji. Wtedy platforma może automatycznie wysłać powiadomienie do przypisanego do obiektu technika, pełniącego według grafiku dyżur, jedynie raportując do O&M Managera o takiej operacji. Jest to też szczególnie istotne rozwiązanie, gdy mówimy o tak newralgicznych dniach jak weekendy czy święta. Wiemy z rozmów, że wielu naszych klientów w takich okolicznościach straciło istotne przychody, z powodu braku dyspozycyjności osób, mogących wtedy zareagować na nagłe zdarzenia.

Ticketing system jak i aplikacja mobilna to funkcjonalności, które planujemy wdrożyć od początku tego roku. Tak jak wspominałem, technik dostanie konkretną informację, gdzie na instalacji, na którym module wystąpił problem oraz sugestię, jakie ma podjąć działania. Mając dostępną w aplikacji procedurę postępowania czy też potrzebne instrukcje, może od razu przystąpić do działania. Dodatkowo, aplikacja działa nawet w sytuacjach braku łączności, a w momencie gdy technik znajdzie się w zasięgu sieci, system się automatycznie synchronizuje. Ważne jest to, że aplikacja stanie się również narzędziem do sprawnego raportowania pracy technika. Pracujący na instalacji technik, po wykonaniu działań może poprzez przyciśnięcie jednego przycisku bądź przez głosowe nagranie notatki, zaraportować co zrobił w ramach wykonywanej naprawy. Przykładowo: czy udało mu się naprawić usterkę, czy będzie potrzebować dodatkowych części zamiennych. Aplikacja sama przekaże na pulpit O&M Managera najważniejsze informacje, bowiem rejestruje obliczone czasy od powiadomienia, czas znalezienia rozwiązania etc. To są ważne informacje, które chcemy analizować i widzieć wskaźniki efektywności związane z zespołem O&M’owym.

 

Czyli Ticketing System z aplikacją da dokładny wgląd w to, jak dobrze zarządzana jest instalacja?

Tak. Na podstawie wszystkich zdarzeń, związanych zarówno z ciągłą analizą wydajności generacji instalacji, jak i efektywnością dbających o nią zespołów technicznych, przekrojowo przeanalizujemy dane. Będziemy widzieć na dashboard’zie platformy wszystkie automatycznie liczące się wskaźniki wydajności KPI i SLA zarówno dla zespołów O&M’owych jak i samej instalacji.

 

Solar Spy Ticketing System - Maintenance Management Solution

Skąd takie podejście do analizowania tych obszarów?

Wszystkie obierane przez nas kierunki rozwoju produktu wynikają z potrzeb rynku. To właśnie od klientów wiemy, że zdarza się, iż w piątek o 17:10 pojawił się jakiś problem, koordynator w control center wyszedł do domu o 16:59, a instalacja pozostała wyłączona na cały weekend. Wracając do omówionego systemu powiadamiania, wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, że dany problem wystąpił. Mając dodatkowo nasze trzecie narzędzie Solar Spy FORECASTING, czyli prognozowanie generacji, wiemy np. czy w weekend będzie słoneczna pogoda, czy też nie. Tym samym jesteśmy w stanie określić, ile generacji klient w weekend straci i ta informacja też trafi do O&M Managera. Na jej podstawie osoba zarządzająca instalacją będzie mogła podjąć decyzję: albo szybko zamówi technika, który ma wznowić generacje na instalacji, albo w razie brzydkiej pogody zaoszczędzi koszty dysponując przywrócenie mocy wytwórczych w dzień roboczy. Dzięki temu nie poniesie dodatkowych kosztów ewentualnego zlecenia naprawy w weekend.

 

Czy narzędzie FORECASTING również wzbogaci się o nowe funkcjonalności?

FORECASTING, to obszar platformy, który pierwotnie stworzyliśmy dla wspierania handlu energią. Może on również być wykorzystywany w innych celach, w tym w O&M’ie. Jest to bardzo przydatne narzędzie do planowania prac serwisowych i alokowania czasu, gdy nasłonecznienie jest najmniejsze. Dzięki temu utrata generacji, związana z wyłączeniami sznurów, bądź całej instalacji, jest minimalna. Dla przykładu, gdy widzimy problemy z generacją, ale zapowiadane na jutro zachmurzenie jest duże, to może w przypadku dni wolnych od pracy nie musimy zawsze reagować. Jednak w przypadku zaplanowanych napraw bądź prac serwisowych, takich jak choćby wymiana inwertera, warto je zaplanować i zrealizować w porze dnia, gdy tej pogody nie będzie i wspominana strata będzie najmniejsza. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku działań typu “predictive maintenance”, gdzie zaplanowane przeglądy, czy też wymiany amortyzujących się elementów również warto dobrze zaplanować. Dzięki usłudze FORECASTING możemy zarówno planować prace serwisowe, jak i podejmować decyzje o szybkości reagowania na zdarzenia związane ze spadkami wydajności.

Solar Spy Forecasting

Jeżeli chodzi o kwestie obrotu energią, to usługa FORECASTING może być używana do prognozowania wielkości generacji z godziny na godzinę, co w efekcie będzie minimalizować koszty bilansowania. Jest to obszar, który bardzo mocno rozwijamy, gdyż chcemy do dotychczas zbieranych z wielu niezależnych źródeł meteorologicznych danych dodać jeszcze dane satelitarne. To pozwoli nam na ultrakrótkie prognozowanie, zwiększając dokładność prognoz do 15 minutowych interwałów. Trzecim obszarem zastosowania usługi FORECASTING jest użycie generowanych przez niego danych w celu automatycznego raportowania do sieci przesyłowej SOGL. Tu łączymy możliwość precyzyjnego prognozowania wielkości produkcji - ze stworzoną przez nas automatyzacją. Tak więc niezależnie od dnia roku, dni wolnych od pracy, czy też ewentualnych nieobecności pracowników, każdego dnia do wymaganej godziny, platforma przekazuje do sieci przesyłowej wymagane dane związane z prognozą generacji na najbliższe 10 dni.

 

Raportowanie między interesariuszami instalacji fotowoltaicznej to ważny, ale też trudny temat. W jaki sposób Solar Spy zamierza pomagać w raportowaniu między O&M’em i Asset Managerem jak i AM a Inwestorem?

Na początku roku planujemy wdrożenie obszaru odpowiedzialnego za automatyczne raportowanie, czyli tzw. DASHBOARD’y, aby Assset Manager, lub O&M Manager dostawał miesięcznie informacje na temat różnicy między pożądaną a faktyczną produkcją danego dnia. To zestawienie, w którym używamy najnowszego wskaźnika wydajności jakim jest wspomniany na początku naszej rozmowy EPI (Energy Performance Index). Dzięki temu mamy policzony UPTIME, czas operacji słońca, a także ilość wyprodukowanej z niego energii. BACK LOG zawiera dane o zdarzeniach, które wpłynęły na obniżenie generacji produkcji, a które na koniec miesiąca bądź innego okresu rozliczeniowego, trzeba z O&M’em rozliczyć. Z perspektywy O&Mu, to możliwość bardzo rzetelnego wykazania czy spadki generacji wynikają z przyczyn zależnych, czy też niezależnych od działania takiej firmy, czy dane zdarzenie podlega umowie czy też nie. Dla przykładu, jeżeli spadnie śnieg, to spadku generacji energii nie należy liczyć do zagwarantowanego przez umowę O&M wskaźnika utrzymania wydajności. Ale jeżeli mimo zapisów w umowie SLA nie było reakcji na takie zdarzenie w ciągu 12 godzin i przykładowo akcja została podjęta dopiero po 48 godzinach lub więcej, można wykryć taki problem, obliczyć związany z nim koszt utraty produkcji i odpowiedzieć sobie na pytanie co można zrobić w przyszłości, aby więcej nie wystąpił.

 

Podsumujmy zatem na koniec.

W obecnej sytuacji zmian i przy rosnących kosztach utrzymania farm fotowoltaicznych kluczową kwestią jest skupienie się na obszarze maksymalizacji wydajności produkcji oraz optymalizacji kosztów operacyjnych farm PV. Rozwiązania Solar Spy pozwalają w przystępny i niedrogi sposób analizować, jak pracuje instalacja, wykrywać spadki produkcji, oraz dostarczać wiarygodne dane na temat stanu i ewentualnych usterek – szybko, rzetelnie i niezawodnie. Dodatkowo zastosowanie w platformie algorytmów sztucznej inteligencji (technologii AL i ML) pomaga w jeszcze lepszym zarządzaniu inwestycją oraz w podejmowaniu trafnych kosztowo decyzji dzięki inteligentnym rekomendacjom.

Platformę Solar Spy można wdrożyć zarówno dla dużych, jak i mniejszych instalacji fotowoltaicznych. To doskonałe rozwiązanie na 2023 rok, które wciąż rozwijamy by pomóc wytworzyć jeszcze więcej zielonej energii i obniżyć straty produkcyjne naszych klientów do absolutnego minimum.

Zainteresował Cię temat i chcesz porozmawiać o tym jak wdrożyć takie rozwiązanie dla Twojej instalacji? Pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.